Projekty UE

 

 

 

 

                                                                            powrót do strony głównej

 

 

 

Podsumowanie projektu "Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice"

<<<kliknij tutaj>>>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014/2020

„Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka” Umowa Nr 17/00874/3/2/2019/G

Raport z realizacji projektu

W miesiącach lipcu i sierpniu prace na terenie galerii im. Józefa Gielniaka nabrały tempa. Celem projektu było utworzenie szkolnego korytarza zieleni i galerii poświęconej patronowi szkoły – miejsca, na którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Produktem projektu był zakup i zawieszenie na murze 3 tablic posesyjnych zawierających informacje o patronie szkoły, a także zawierających prace Gielniaka i uczniów SP3.

W ramach przygotowania terenu dokonano licznych nasadzeń roślin, wyłożono ścieżkę betonowymi krążkami drewnopodobnymi a na murze zawieszono siatkę, po której wspinać się będą nasadzone rośliny bluszczowate.

Na terenie galerii na powietrzu zakupiono i ustawiono 4 ławki miejskie, ławkę dookoła drzewa oraz ręcznie rzeźbiony karmnik i ręcznie rzeźbione drzwi imitujące drzwi do domu Józefa Gielniaka.

Ostatnim zadaniem realizowanym w projekcie będą zajęcia edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Zajęcia prowadzone będą na terenie galerii w miesiącach październiku i listopadzie.

Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka” złożyło wniosek o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór – Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór i pozyskało środki na realizację projektu „Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka”, Umowa Nr 17/00874/3/2/2019/G.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie szkolnego korytarza zieleni oraz galerii na powietrzu – miejsca na którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Celem projektu jest także wzrost zaangażowania mieszkańców Kowar oraz zwiększenie aktywności organizacji pozarządowej działającej przy szkole Podstawowej Nr 3 w rozwój terenu zielonego należącego do szkoły, a także zapoczątkowanie cyklu zajęć edukacyjnych prowadzonych w okresie trwałości projektu dla co najmniej 50 uczniów w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, które kontynuowane będą stale, gdyż do szkoły każdego roku przybywają nowi uczniowie.

Produkty projektu

Przygotowanie miejsca do prowadzenia edukacji ekologicznej poprzez zakup 3 tablic informacyjnych zawierających informacje o patronie szkoły, a także zawierające prace Gielniaka przedstawiające roślinność, która często była inspiracja dla artysty. Zakupione zostaną także ławki, kosz na śmieci oraz piękny rzeźbiony karmnik.

W ramach przygotowania terenu dokonane zostaną liczne nasadzenia roślinne, wyłożona zostanie ścieżka z betonowych krążków drewnopodobnych, a także na murze (wzdłuż) korytarza zieleni zaczepiona zostanie siatka, po której rosnąć będą rośliny bluszczowate tworząc szkolny korytarz zieleni.

Dofinansowanie

Całkowita wartość projektu: 20 000,00 zł

Finansowanie – 100% w ramach Projektu Grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór Umowa Nr 17/00874/3/2/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Termin realizacji projektu

05.2020 – 12.2020

galeria zdjęć

 

 

 

 

Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice

 

12.06.2018 W Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach odbył się wernisaż wystawy “być jak Gielniak”. Wystawa przedstawia prace uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach oraz Základní umělecká škola Karla Halíře z Vrchlabí, wykonywane w ramach projektu “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” pod okiem kowarskich artystów grafików: Pani Krystyny Matusiak, Pani Lidii Knap oraz Pana Jerzego Jakubowa. Prace wykonywane były techniką linorytu, linorytu barwnego na płytę traconą, gipsorytu, drzeworytu i metodą suchej igły.

Do 18.06.2018 wystawę można oglądać w kowarskim MOK a od 19.06.2018 do 10.07.2018 w Urzędzie Miejskim we Vrchlabi.

zdjęcia

17.02.2018 linoryt Vrchlabi

17.02.2018 w Základní umělecká škola Karla Halíře we Vrchlabí odbyły się drugie zajęcia z technik linorytu w ramach realizowanego projektu „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice”. Zajęcia prowadzone były w pracowni plastycznej szkoły przez Panią Pavilnę Stanglerovą. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły partnerskiej z Kowar.

11.01.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach projektu „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice”. Projekt realizowany jest w partnerstwie Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach przez szereg lat brali udział w wielu konkursach plastycznych a szczególnie konkursach graficznych, w których uzyskiwali nagrody i wyróżnienia.

Nauczycielka prowadząca zajęcia z dziećmi w kowarskiej szkole, stara się stale urozmaicać i rozwijać tematy zajęć. Dlatego zrodził się pomysł wspólnego projektu ze szkołą artystyczną z Vrchlabi. Szkoła z Vrchlabi posiada prasę do grafiki, prowadzi zajęcia z linorytu oraz wile innych atrakcyjnych dla dzieci z Polski zajęć. Nie prowadzi natomiast zajęć z drzeworytu, metody suchej igły i gipsorytu. Zaplanowane w ramach projektu działania są bardzo atrakcyjne dla obu grup dzieci i wzajemnie się uzupełniają. Dodatkowym atutem jest możliwość kontynuacji przez dzieci z Czech zapoczątkowanych w Kowarach zajęć, gdyż szkoła z Vrchlabi posiada zarówno zaplecze w kadrze pedagogicznej jak i w pełni wyposażony warsztat plastyczno/linorytniczy. Natomiast zajęcia w Kowarach umożliwią dzieciom z Czech poznanie zupełnie dla nich nowych technik – drzeworytu suchej igły i gipsorytu. Stworzą również możliwość zapoznania ze sprzętem i narzędziami służącymi drzeworytnikowi. Dla dzieci polskich i czeskich zajęcia realizowane w projekcie wniosą coś zupełnie nowego do dotychczasowej oferty edukacyjnej jaką otrzymywały w swoich szkołach. W konsekwencji mały artysta uczestniczący w zajęciach zorganizowanych w Polsce i Czechach otrzyma kompleksowe wykształcenie w zakresie grafiki artystycznej.

11.01.2018 uczniowie z klas 5,6 i 7 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka uczestniczyli w Muzeum Karkonoskim w lekcji poświęconej życiu i twórczości mistrza linorytu. Uczestnicy lekcji poznali biografie artysty – wybitnego polskiego grafika, który przez lata związany był z sanatorium “Bukowiec” w Kowarach. Uczniowie poznali najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz zapoznani zostali z techniką linorytu. Prelekcja wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję do zapoznania z wybranymi eksponatami, m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi.

13.01.2018 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka odbyły się pierwsze zajęcia z technik linorytu. Zajęcia prowadzone były w pracowni plastycznej szkoły przez dyplomowanego nauczyciela plastyki Panią Lidię Knap. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły partnerskiej z Vrchlabi. Pani Lidia Knap podczas zajęć przybliżyła dzieciom sylwetkę patrona i zapoznała z technikami graficznymi a szczególnie z techniką linorytu, którą uprawiał patron szkoły.

Zajęcia z techniki linorytu barwnego na płytę „traconą” poprowadziła Pani Krystyna Matusiak. Artystka posiada duży dorobek artystyczny z zakresu malarstwa i grafiki, szczególnie grafiki barwnej. Uczestnicy zajęć zapoznani zostali z tzw. linorytem barwnym na płytę “traconą”. W tej metodzie, zwanej metodą Picasso, dzieci wykonają linoryt barwny, używając do tego tylko jednej płyty linoleum. Technika ta polega na wycinaniu najpierw partii, które są całkiem białe, po partie jasne, do coraz ciemniejszych.

                   

cała galeria zdjęć z 13.01.2018

 

Nr Umowy o dofinansowanie: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001017/ERN/75

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

1. Wnioskodawca projektu: Gmina Miejska Kowary

2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach

3. Partnerzy projektu: Podstawowa Szkoła Artystyczna Karla Halířa

4. Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 30.06.2018.

I. Geneza projektu

Rok 2018 jest rokiem 60-lecia powstania w Kowarach Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz rokiem jubileuszu 30-lecia nadania jej im. Józefa Gielniaka – wybitnego polskiego grafika. Celem projektu jest wspólne świętowanie rocznic Szkoły razem z uczniami szkoły artystycznej z Vrchlabi, miasta partnerskiego Gminy Kowary. W ramach działań przewidziano przeprowadzenie warsztatów graficznych oraz zapoznanie dzieci z tradycją i dorobkiem “kowarskiej grupy graficznej”. Projekt zakończy festyn gielniakowski.

Projekt “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” umożliwi uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach oraz uczniom szkoły artystycznej z Vrchlabi, poznanie życia i twórczości mistrza linorytu. Uczestnicy poznają biografie artysty wybitnego polskiego grafika, który przez lata związany był z sanatorium “Bukowiec” w Kowarach, a od lat jest patronem szkoły. Prowadzone zajęcia podczas projektu umożliwią uczniom jeszcze większe poznanie innych technik graficznych pod okiem wykwalifikowanych grafików. Przy pomocy funduszy z projektu zostanie doposażona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach pracownia plastyczna w prasę graficzną, nowe dłuta, miękkie płytki linoleum. Efekty prac powstałych w ramach projektu wyeksponowane będą na wszystkich wystawach promujących szkołę i postać patrona a także na festynie “gielniakowskim”.

II. Cel projektu

Celem projektu jest wspólne świętowanie dwóch rocznic kowarskiej Szkoły (SP 3) razem z uczniami ze szkoły artystycznej z Vrchlabi , miasta partnerskiego Gminy Kowary. Celem projektu jest przybliżenie uczestnikom życia i twórczości patrona szkoły Józefa Gielniaka, a także zapoznanie z technikami linorytu stosowanymi przez tego artystę. Celem projektu jest także nawiązanie współpracy instytucjonalnej, integracji i partnerstwa polsko – czeskiego uczniów i nauczycieli z kowarskiej szkoły z nauczycielami i uczniami szkoły artystycznej z Vrchlabi. Projekt ukierunkowany jest na tworzenie i rozwój współpracy transgranicznej poprzez wspólne partnerskie spotkania, wymianę doświadczeń w zakresie technik linorytu, a także zainteresowanie partnera czeskiego nowymi technikami – drzeworytem i gipsorytem. Ważnym elementem projektu będzie lepsze poznanie sąsiadów oraz przełamywanie bariery językowej.

Dodatkowym atutem jest możliwość kontynuacji przez dzieci z Czech zapoczątkowanych w Kowarach zajęć, gdyż szkoła z Vrchlabi posiada zarówno zaplecze w kadrze pedagogicznej jak i w pełni wyposażony warsztat plastyczno/linorytniczy. Natomiast zajęcia w Kowarach umożliwiłyby dzieciom z Czech poznanie zupełnie dla nich nowych technik – drzeworytu i gipsorytu. Stworzą również możliwość zapoznania ze sprzętem i narzędziami służącymi drzeworytnikowi. Dla dzieci polskich i czeskich zajęcia realizowane w projekcie wniosą coś zupełnie nowego do dotychczasowej oferty edukacyjnej jaką otrzymywały w swoich szkołach. W konsekwencji mały artysta uczestniczący w zajęciach zorganizowanych w Polsce i Czechach otrzyma kompleksowe wykształcenie w zakresie grafiki artystycznej.

III. Opis projektu

Projekt “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” umożliwi zorganizowanie dla uczniów szkoły kowarskiej i miasta partnerskiego Vrchlabi, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych znacznie wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły.

1. Zajęcia w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w trakcie których omówione zostaną najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz technika linorytu, którą je wykonywał. Prelekcja będzie wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję do zapoznania z wybranymi eksponatami, m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi.

2. Zajęcia z technik linorytu, technik gipsorytu oraz technik suchej igły, zorganizowane zostaną pracowni plastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach. Zajęcia prowadzone będą przez dyplomowanego nauczyciela plastyki Panią Lidię Knap. Pani Lidia Knap podczas zajęć przybliży dzieciom sylwetkę patrona i zapozna z technikami graficznymi a szczególnie z techniką linorytu, którą uprawiał patron szkoły. Wykonane zostaną odbitki graficzne w technice linorytu. Zajęcia z technik gipsorytu poprowadzi Krystyna Matusiak. Artystka posiada duży dorobek artystyczny z zakresu malarstwa i grafiki, szczególnie grafiki barwnej. W ramach zajęć dzieci wykonają odbitki graficzne w technice linorytu, suchej igły i technice gipsorytu. Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z tzw. linorytem barwnym na płytę “traconą”. W tej metodzie, zwanej metodą Picasso, dzieci wykonają linoryt barwny, używając do tego tylko jednej płyty linoleum. Technika ta polega na wycinaniu najpierw partii, które są całkiem białe, po partie jasne, do coraz ciemniejszych. W ramach zajęć uczniowie zapoznani zostaną także z techniką gipsorytu.

3. Zajęcia w Muzeum Drzeworytu – poprowadzi artysta grafik Jerzy Jakubów. W ramach zajęć w pracowni drzeworytniczej dzieci nabędą umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, poznają wiekową tradycję związaną z Kowarami – “kowarską grupą graficzną” oraz zapoznają się z narzędziami i sprzętem drzeworytniczym. Uczniowie obu szkół partnerskich będą mieć możliwość spotkania i konsultacji z aktywnym artystą grafikiem. Jerzy Jakubów zaprezentuje uczestnikom projektu pokaz początków drzeworytu na podstawie “chińskiego drzeworytu wodnego” i początków drzeworytu europejskiego.

4. Spacer do szpitala Bukowiec, miejsca gdzie przebywał w szpitalu i tworzył Józef Gielniak, jeden z najwybitniejszych powojennych polskich grafików. Szpital Bukowiec zbudowano w latach 1916 – 1920 jak sanatorium leczące choroby płuc.

5. Zwiedzenie Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska.

6. Festyn gielniakowski połączony z wystawą prac powstałych w ramach projektu.

IV. Koszty i dofinansowanie

Koszt całkowity projektu: 7.087,92 euro

Dof. EFRR 85%: 6.024,73

Budżet państwa 5%: 354,40

Gmina Miejska Kowary 10%: 708,79

 

 Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci

Uprzejmie informujemy o dofinansowaniu projektu pn.”Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci”. Projekt będzie polegał na współpracy instytucjonalnej, integracji i wzmacnianiu partnerstwa polsko-czeskiego uczniów i nauczycieli trzech kowarskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach,  Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum w Kowarach) z nauczycielami i uczniami vrchlabskiej Szkoły Podstawowej (nám. Míru 283 Vrchlabí). Partnerami i wnioskodawcami projektu są Gmina Miejska Kowary oraz Miasto Vrchlabi.

Realizując wspólny projekt pn. “Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” pragniemy zbudować trwałe fundamenty współpracy pomiędzy szkołami w miastach partnerskich. Istotą dotychczasowych kontaktów były krótkie wizyty 3-4 razy w roku dzieci i młodzieży z kowarskich i vrchlabskich szkół. Krótkie wizyty nie pozwoliły zrealizować celu głównego, jaki został zaplanowany, a była nim integracja dzieci i szkół z Kowar i Vrchlabi, lepsze poznanie się i  przełamanie bariery językowej. Dzięki projektowi będziemy mogli wzmocnić zakres współpracy naszych szkół, wymienić doświadczenia z zakresu edukacji sportowej z partnerem czeskim, a przy okazji promować aktywny wypoczynek, zasady gry fair play oraz zapoznać uczestników projektu z atrakcjami turystycznymi obu miast partnerskich. Dzięki projektowi zarówno dzieci jak i dorośli będą mieli okazję przełamać barierę językową, poznać zwyczaje i kulturę sąsiadów i wzmocnić partnerskie więzi. “Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” jest projektem komplementarnym przygotowanym przez Gminę Kowary, w odpowiedzi na propozycję projektu partnera czeskiego.

Projekt zakłada 8 sportowych spotkań partnerskich z udziałem polskich i czeskich dzieci. 5 spotkań zorganizuje czeski partner w ramach komplementarnego projektu, a 3 spotkania zorganizuje każda z kowarskich szkół z pomocą Gminy Miejskiej w Kowarach:

Za nami 1 dniowe spotkanie pn. Karkonoskie szkolne sportowe gry – Vrchlabí, które odbyło się 26 września 2017r. Organizatorem spotkania był partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. Ideą spotkania były rozgrywki sportowe w lekkiej atletyce tj. np. skok w dal, skok wzwyż, sztafeta, bieg na 60 m i inne konkurencje. 

W dniu 6 grudnia 2017 w Kowarach odbyło się 1 dniowe spotkanie pn. Mikołajkowy turniej sportowy w Kowarach. Organizatorami wydarzenia była SP1 w Kowarach oraz Gmina Miejska Kowary. W ramach projektu, zakupiony został również sprzęt sportowy niezbędny do realizacji wydarzenia oraz medale pamiątkowe dla każdego uczestnika. Wszystkie dzieci miały zapewniony posiłek (śniadanie i obiad).

W dniach 05-07 marca 2018 odbyło się 3 dniowe spotkanie pn. Zimowe sporty zorganizowane we Vrchlabi, organizowane przez partnera komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi i Miasto Vrchlabi.  O ile jazda na nartach zjazdowych zorganizowana w trakcie wymiany partnerskiej, to coraz bardziej powszechny i lubiany wśród Kowarzan sport, o tyle nowością dla dzieci polskich i ich opiekunów była nauka jazdy na łyżwach, poznawanie tajników hokeja na lodzie i biatlonu, jazda na nartach biegowych a potem udział w zawodach. W programie oprócz treningów, zawodów i konkurencji zaplanowano także czesko-polskie wieczorki dla dzieci i opiekunów.

W dniu 21 kwietnia 2018r. w Kowarach został zorganizowany “Wiosenny bieg bez granic”. Organizatorem zawodów były: SP3 w Kowarach oraz Gmina Kowary. W ramach projektu zakupiony został również sprzęt nagłaśniający i barierki ogrodzeniowe przenośne oraz medale pamiątkowe dla każdego uczestnika. Wszystkie dzieci miały zapewniony posiłek (posiłek regeneracyjny i obiad). Intencją spotkania była maksymalna integracja dzieci i kadry pedagogicznej z Polski i Czech we wspólnym bieganiu.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyła się 1 dniowa wymiana sportowa pn. “Puchar Starosty we Vrchabi”, organizatorem spotkania był partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. Ideą spotkania były rozgrywki sportowe w lekkiej atletyce tj. np. skok w dal, skok wzwyż, sztafeta, bieg na 60 m.

W dniu 10 maja 2018 r. odbyło się 1 dniowe spotkanie pn. Puchar dyrektora szkoły we Vrchabi. Organizatorem spotkania  będzie partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. Ideą spotkania były rozgrywki sportowe w lekkiej atletyce tj. np. skok w dal, skok wzwyż, sztafeta, bieg na 60 m, pchnięcie kulą.

1 dniowe spotkanie pn. Dzień sportu w Lemie odbędzie się latem 2018r. w Kowarach. Organizatorem spotkania będzie ZSO w Kowarach oraz Gmina Kowary. W ramach projektu, zakupiony zostanie również sprzęt sportowy dla ZSO w Kowarach niezbędny do realizacji wydarzenia.

4-5 dniowe spotkanie pn. Obóz sportowy odbędzie się  w  miejscowości Chotěvice, okolice Vrchlabi. Będzie to równocześnie spotkanie podsumowujące wszystkie dotychczasowe działania. Organizatorem spotkania  będzie partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. Planowany termin realizacji – lato 2018r.

zdjęcia

Całkowita wartość projektu: 9074,47 Euro (ok. 38 112,00 zł)

Dofinansowanie EFRR 85 % – 7713,29 Euro (ok. 32 396,00 zł)

Dofinansowanie Budżet Państwa 5% – 454,00 Euro (ok 1905,00 zł)

Wkład Gminy Miejskiej Kowary – 10% – 907,45 Euro (ok. 3 811,00 zł)

Termin Realizacji projektu: 09.2017 – 07.2018

Realizacja projektu: Referat Rozwoju Lokalnego UM Kowary

 

„Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach”.

Harmonogram zajęć - wrzesień 2019

Harmonogram zajęć - październik 2019

Harmonogram zajęć - listopad 2019

Harmonogram zajęć - grudzień 2019

Harmonogram zajęć - styczeń 2020

Harmonogram zajęć - luty 2020

Harmonogram zajęć - marzec 2020

Harmonogram zajęć - wrzesień 2020

Harmonogram zajęć - październik 2020

 

 

 

 

 

    Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Gielniaka za pośrednictwem Fundacji Edukacji Przedszkolnej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach”.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. Całkowita wartość projektu wynosi: 419 183,97 zł. Kwota dofinansowania: 392 239,97 zł.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Powyższe zadania realizowane będą przez niniejszy projekt poprzez realizację zajęć edukacyjnych z zakresu języków obcych, matematyczno – przyrodniczych oraz informatycznych. Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu pozwolą rozwijać kreatywności i umiejętność uczenia się przez nabywanie świadomości uczenia. Poprzez udział w zajęciach i wyjazdach uczniowie poznają swoje mocne strony, talenty, predyspozycje; wierząc w siebie będą lepiej zmotywowani do nauki a finalnie do podjęcia pracy, przyjmą postawy aktywne, pozytywne. Nauczyciele polepszą swój warsztat pracy, nabędą kompetencje do efektywniejszego nauczania, lepiej przygotują uczniów do kolejnych etapów edukacji.

W ramach projektu szkoła wyposażona zostanie w:
–  sprzęt TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne)
– wyposażenie sali komputerowej
– wyposażenie pracowni geograficznej

W ramach projektu realizowane będą zajęcia:
– dydaktyczno wyrównawcze
– warsztaty przedsiębiorczości
– rajdy i wycieczki eksploracyjno – badawcze

 

Widziane obiektywem, przebyte szklakiem, wspólnie zatańczone a na koniec wyrzeźbione”

Wystawa prac oraz koncert we Vrchlabi 04.03.2020 r.

Workshop we Vrchlabi – zajęcia z linorytu 20.01.2020 r.

Sporty zimowe we Vrchlabi  27.01 – 29.01.2020 r.

Warsztaty graficzne w Kowarach

 

Nr Umowy o dofinansowanie: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/000582/ERN/43

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

1. Wnioskodawca projektu: Gmina Miejska Kowary
2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3 i ZSO.
3. Partnerzy projektu: miasto Vrchlabi
4. Czas trwania projektu: 04.2019 r.– 03.2020 r..

I. Geneza projektu

Wspólne projekty miast partnerskich Kowar i Vrchlabi: “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” oraz “Kowary i Vrchlabi wspierają wysportowane dzieci” rozbudziły w uczniach nowe umiejętności graficzne i sportowe. Pozwoliły na zawarcie nowych znajomości i przyjaźni. Pozwoliły na wymianę doświadczeń kadry pedagogicznej z obu krajów ale przede wszystkim wpłynęły na rozwój nowych umiejętności i kompetencji uczniów. W trakcie realizacji obu projektów uczniowie poznawali zabytki miast partnerskich i okolic, poznawali nowe techniki graficzne, mieli możliwość poznawania zupełnie nowych dyscyplin sportowych (biatlon, biegi na orientację). Dotychczasowa doskonała współpraca obu miast a w szczególności szkół partnerskich jest motorem do kolejnego wniosku. Udało się osiągnąć bardzo wiele, dlatego też dyrektorzy szkół widzą ogromną potrzebę kontynuowania dotychczasowych osiągnięć i rozwijania ich o nowe zagadnienia. Projekt pozwoli na jeszcze lepsze poznanie zabytków i atrakcji turystycznych sąsiedniego kraju. Poprzez rajd po górach umożliwi uczniom szczególnie z miasta Vrchlabi poznanie Karkonoszy po polskiej stronie a uczniów z Polski zachęci do przemierzania szlaków po czeskiej stronie Karkonoszy. Warsztaty fotograficzne są propozycją na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, które wykorzystane zostaną po zakończeniu projektu w trakcie kółek fotograficznych prowadzonych przez każda szkołę w ramach zajęć lekcyjnych. Zakup profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz gruntowna i fachowa wiedza przyniesie korzyść w postaci nowych kompetencji uczniów. Zdobyte umiejętności, które będą później przez szkoły kontynuowane, mogą przerodzić się u uczniów w zamiłowania lub nawet pasję.

II. Cel projektu

Celem projektu jest dalsze rozwijanie przez uczniów kowarskich i vrchlabskich szkół umiejętności nabytych we wcześniejszych projektach partnerskich, ale także poszerzanie ich o nowe umiejętności i kompetencje. W projekcie “Kowary i Vrchlabi wspierają wysportowane dzieci” uczniowie oraz nauczyciele z Kowar poznawali ciekawe pomysły na przeprowadzenie zajęć sportowych – po raz pierwszy uczestniczyli w biatlonie oraz biegach na orientację. Natomiast uczniowie z Vrchlabi w projekcie “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” poznali zupełnie nowe techniki graficzne: gipsoryt, drzeworyt, metodę suchej igły. Projekt zakończyły wspólne wystawy w Kowarach i Vrchlabi. Prace małych artystów podziwiali mieszkańcy i turyści obu miast partnerskich. Projekt “Widziane obiektywem, przebyte szklakiem….” jest nawiązaniem do powyższych projektów i ich kontynuacją. Pozwoli utrzymać na bardzo wysokim poziomie współpracę instytucjonalną, integrację polsko – czeskich uczniów i nauczycieli. Projekt pozwoli nie zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć uczniów i nauczycieli. Rozpoczęty proces poznawania sąsiadów ich kultury i zabytków, wymiany doświadczeń z zakresu edukacji sportowej i graficznej, musi być dalej kontynuowany i poszerzany o nowe dziedziny i zagadnienia by nie zmarnować tego co już zostało wypracowane. Tylko dzięki kolejnym projektom wszystkie dotychczasowe osiągnięcia będą kontynuowane.

III. Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Zwiedzanie przez uczniów z Czech i Polski Dinoparku w Szklarskiej Porębie (2 spotkania w sumie dla 150 uczestników).

2. Dwu dniowy rajd po górach zorganizowany po polskiej stronie Karkonoszy w sumie dla 56 uczniów i opiekunów z Kowar i Vrchlabi oraz 2 przewodników połączony ze zwiedzaniem Świątyni Wang.

3. Wyjazdy uczniów z kowarskich szkół na zajęcia zorganizowane przez partnera czeskiego we Vrchlabi. Planuje się 7 jednodniowych wyjazdów do Vrchlabi na koncert, wspólne kolędowanie, zajęcia z linorytu, wystawę prac, zajęcia fotograficzne, workshop – zajęcia z robotyki, zwiedzanie Muzeum Merkuru oraz 2 kilkudniowe spotkania sportowe – sporty letnie i zimowe. W wyjazdach uczestniczyć będzie 23 osobowa grupa uczniów i opiekunów z Kowar. Grupa uczniów będzie za każdym razem inna tak by projekt obejmował swoim zakresem wszystkich zainteresowanych uczniów.

4. Zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego i znajdującej się w nim wystawy prac uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach powstałej w trakcie realizacji projektu “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice”. Po zwiedzeniu muzeum odbędą się zajęcia z gipsorytu zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach. Szkoła posiada profesjonalnie wyposażoną pracownię plastyczną oraz posiada ogromny dorobek i doświadczenie w zakresie gipsorytu. W zajęciach uczestniczyć będzie 20 uczniów z Vrchlabi + 3 opiekunów oraz około 20 uczniów z Kowar + 5 opiekunów.

5. Warsztaty fotograficzne dla 55 osób (uczniów i opiekunów z Kowar i Vrchlabi) oraz 2 fotografów – 3 dniowe spotkanie po polskiej stronie Karkonoszy.

IV. Koszty i dofinansowanie

Koszt całkowity projektu: 12.370,33 euro
Dof. EFRR 85%: 10.514,78
Budżet państwa 5%: 618,52
Gmina Miejska Kowary 10%: 1237,03